Tiếng Anh 8 mới tập 2

Communication trang 11 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Từ vựng
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Từ vựng

Bài 1

Bài 1

1. Noise pollution is more common and more damaging than many people realise. The Green Organisation is doing a survey on how much teanagers know about this type of pollution. Help answer the questions.

(Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến hơn và gây hại hơn nhiều người nhận thấy. Tổ chức Xanh đang làm một khảo sát về bao nhiêu thanh niên hiểu biết về loại ô nhiễm này. Giúp họ trả lời câu hỏi.)

QUESTIONNAIRE 

(BẢNG CÂU HỎI)  

Please help us complete the questionnaire by circling the correct answer A, B, or C. 

(Vui lòng giúp chúng tôi hoàn thành bảng câu hỏi bằng việc khoanh tròn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. Noise is                             .

A. any sound that makes you relaxed and peaceful

B. any sound that is loud and constant

C. any sound you hear in the street

2. A unit used to measure the loudness of sounds is a decibel (dB). Noise pollution happens when a sound's loudness is                        .

A. more than 30 dBs

B. more than 50 dBs

C. more than 70 dBs

3. Which of the following noises can cause permanent hearing loss after eight hours?

A. Motorcycle

B. Ocean wave

C. Whistling

4. Which of the following noises can cause immediate and permanent hearing loss?

A. Motorcycle

B. Concert

C. Vacuum cleaner

5. If you experience noise pollution for a long time, you can have and hearing loss.

A. headaches

B. high blood pressure

C. both A and B

6. If you are listening to music and other people can hear the sounds from your headphones, what does it mean?

A. The sounds are too loud.

B. You like the music a lot.

C. Other people don't like the music.

7. What is a symptom showing that noise is affecting you?

A. There seems to be a ringing or buzzing in your ears.

B. You jump up and down.

C. You fall asleep as soon as you lie down in bed.

8. Which of the following ways can reduce the effects of noise pollution?

A. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events

B. Listening to music through headphones or headsets at safe levels

C. Both A and B.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Ô nhiễm tiếng ồn là...

A. bất bỳ âm thanh nào làm bạn thư giãn và bình yên

B. bất kỳ âm thanh nào mà lớn và không dứt

C. bất kỳ âm thanh nào mà bạn nghe trên đường

2. Một đơn vị đo độ ồn của âm thanh là deciben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh là...

A. hơn 30 dBs

B. hơn 50 dBs

C. hơn 70 dBs

3. Tiếng ồn nào có thể gây mất chức năng nghe vĩnh viễn sau 8 giờ?

A. xe máy

B. tiếng sóng biển

C. tiếng huýt sáo

4. Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất chức năng nghe vĩnh Viễn và ngay lập tức?

A. xe máy

B. buổi hòa nhạc

C. máy hút bụi

5. Nếu bạn trải qua ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị ... và mất khả năng nghe.

A. đau đầu

B. huyết áp cao

C. cả A và B

6. Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn, điều đó có nghĩa gì?

A. Âm thanh quá lớn.

B. Bạn thích âm nhạc rất nhiều.

C. Những người khác không thích âm nhạc.

7. Cái gì là triệu chứng cho thấy tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn?

A. Dường như có tiếng chuông hoặc tiếng rù rì trong tai bạn.

B. Bạn nhảy lên xuống.

C. Bạn ngủ ngay khi nằm xuống giường.

8. Những cách nào sau đây có thể giảm ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn?

A. Mang bịt tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc những sự kiện ồn ào khác.

B. Nghe âm nhạc thông qua tai nghe hoặc bịt tai ở mức độ an toàn.

C. Cả A và B.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

6. A

7. A

8. C

1. B

(Ô nhiễm tiếng ồn là... => B. bất kỳ âm thanh nào mà lớn và không dứt)

2. C

(Một đơn vị đo độ ồn của âm thanh là deciben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh là... => C. hơn 70 dBs)

3. A

(Tiếng ồn nào có thể gây mất chức năng nghe vĩnh viễn sau 8 giờ? => A. xe máy)

4. B

(Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất chức năng nghe vĩnh Viễn và ngay lập tức? => B. buổi hòa nhạc)

5. C

(Nếu bạn trải qua ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị ... và mất khả năng nghe. => C. cả A và B (đau đầu và huyết áp cáo).)

6. A

(Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn, điều đó có nghĩa gì? => A. Âm thanh quá lớn.)

7. A

(Cái gì là triệu chứng cho thấy tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn? => A. Dường như có tiếng chuông hoặc tiếng rù rì trong tai bạn.)

8. C

(Những cách nào sau đây có thể giảm ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn? => C. Cả A và B.)

Bài 2

Bài 2

2. Compare your anwers with those of a classmate. How many different answers have you got?

(So sánh câu trả lời của em với những bạn học. Em có bao nhiêu câu trả lời khác.)

Bài 3

Bài 3

3. Now listen to a short presentation about noise pollution. How many correct answers have you got?

(Nghe một bài thuyết trình về ô nhiễm tiếng ồn. Em có bao nhiêu câu trả lời đúng?)

Phương pháp giải:

Audio script:

Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel. When a sound is louder than 70 decibels, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after eight hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibels and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressure. If you are listening to music through headphones, and other people can hear it. it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or buzzing in your ears, it means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events, and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution. 

Dịch bài nghe:

Tiếng ồn là âm thanh không đổi và lớn. Để đo độ to, hoặc âm lượng của âm thanh, mọi người sử dụng một đơn vị gọi là đề xi ben. Khi âm thanh to hơn 70 đề xi ben, âm thanh có thể gây ô nhiễm tiếng ồn. Bạn có biết rằng tiếng ồn từ máy hút bụi hoặc xe máy có thể dẫn đến mất thính lực vĩnh viễn sau tám giờ không? Âm thanh của một buổi hòa nhạc thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chúng có thể đạt tới 130 đề xi ben và có thể gây mất thính giác ngay lập tức và vĩnh viễn. Ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể dẫn đến nhức đầu và huyết áp cao. Nếu bạn đang nghe nhạc qua tai nghe và những người khác có thể nghe thấy, nó có nghĩa là âm nhạc quá to và không an toàn. Nếu có tiếng chuông hoặc ù tai, có nghĩa là tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn và làm hỏng thính giác của bạn. Đeo nút tai khi bạn đi đến các buổi hòa nhạc hoặc các sự kiện lớn khác và nghe nhạc qua tai nghe hoặc tai nghe ở mức an toàn có thể giúp bạn giảm thiểu tác động của ô nhiễm tiếng ồn.

Lời giải chi tiết:

1. B            2. C                   3. A                      4. B

5. C           6. A                    7. A                      8. C

Bài 4

Bài 4

4. Work in groups. Discuss other ways to prevent noise pollution. Vote for the best ways.

(Làm theo nhóm. Thảo luận những cách khác đê ngăn ô nhiễm tiếng ồn. Bầu cho cách hay nhất.)

Lời giải chi tiết:

You should wear earplug when you go the concert or other loud events.

(Bạn nên mang bịt tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc những sự kiện ồn ào khác.)

And you should listen to music through headphones or headsets at safe levels.

(Và bạn nên nghe âm nhạc thông qua tai nghe hoặc bịt tai ở mức độ an toàn.)

Từ vựng

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi